xuelian_south lake

Post Doc

Dr. Xuelian Chen

Room: 1.1 02 03 (NW I Bauteil 1.1)
Phone: +49 (0) 921/55-3924
Fax: +49 (0) 921/55-2780
xuelian.chen (at) uni-bayreuth.de